Vilkår og betingelser

1. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag utleieobjektet blir levert fra utleiers lager-eller utleieobjektene i henhold til avtale, stilles til leietakers disposisjon-og til og med til og med den dagen utleieobjektene kommer tilbake til utleiers lager. Leietiden beregnes pr dag  uavhengig av type leieobjekt og/eller brukstid. Ny dagleie belastes dersom innlevering av utstyr skjer etter avtalt innlevering. 

2. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra det forlater utleiers depot til dette er returnert til samme. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren mer omkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyret. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid dersom henting er avtalt. Utleier vil derfor uansett belaste leie fra og med avtalt hente dag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyret avviker fra det som er avtalt eller ved feil og mangler på utstyret, skal leietaker straks underrette utleier, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Etter utløpet at 2 virkedager og der leietaker ikke har meddelt utleier om feil eller mangler, anses utleieobjektet som feilfritt ved utlevering. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER.

Inkludert i leien er følgende ytelser:
• Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer.
• Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.
• Reparasjoner som følge av normal slitasje.

Leietakeren dekker separat:
• Rengjøring av utstyr før tilbakelevering.
• Nødvendig forebyggende vedlikehold.
• Utbedring av aktuelle skader

4. ANSVAR , FORSIKRING OG SKADER.

Kunden er i kontraktsperioden ansvarlig for enhver skade på og tap av Leverandørens utstyr, såfremt skaden ikke er påført av personell ansatt hos eller innleid av Leverandøren. Eventuelle skader skal straks meldes til Leverandøren, og tyveri og hærverk meldes uten ugrunnet opphold til politiet.

Leverandørens erstatningsplikt ved forsinkelse eller mangler, teknisk svikt eller andre feil som påvirker sluttproduktet og som Leverandøren svarer for, er i alle tilfeller oppad begrenset til 100 % av avtalt kontraktssum. Leverandøren svarer ikke for kundens indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart.

Leverandøren kan kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap som følge av kundens mislighold.

SKADER
Ved skader skal utleieren kontaktes umiddelbart, deretter skal det fylles ut skademeldingsskjema som sendes til utleier.
Når skader er oppstått plikter leietaker hvis mulig å medvirke til at skade begrenses.

5. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietaker plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt ved forespørsel.
Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleier skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietaker på forhånd kontaktet av utleier, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales.

Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleier. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

6. FREMLEIE

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. lignende) over utstyret.

7. BETALINGSBETINGELSER

Standard betalingsbetingelser ved kredittkjøp/leie er netto pr 14 dager.
Etter forfall belastes rente med 1,5 % pr påbegynte måned. Forhåndsavtalte leieperioder på 1 -en -måned eller mer faktureres forskuddsvis, månedlig.

8. OPPSIGELSE, HEVING

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietaker med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med avtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/ eller eventuelle tillegg i rett tid, eller at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Dersom leietaker ikke betaler faktura ved forfall, har utleier rett til å hente inn utleieobjektene uten at leietaker har rett til erstatning for eventuelle tap leietaker måtte påføres. Leietaker kan bare heve avtalen dersom utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

9. ANSVARSBEGRENSNING

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakers
behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsagn, ting, -person eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruken av utstyret eller 3.mann.

10. TVISTER

Kontrakten er regulert av norsk rett. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved søksmål til de alminnelige domstoler, med verneting der Leverandøren har sin forretningsadresse.

11. FORCE MAJEURE

Utleier fritas for sin leveringsplikt dersom levering hindres som følge av forhold utenfor Utleiers kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, brann, streik og lockout. Leietaker er ikke berettiget til å kreve noen som helst erstatning p.g.a. forsinket eller uteblitt levering forårsaket av nevnte omstendigheter. En midlertidig avbrytelse i benyttelsen av utleieobjektene, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leieren fra betaling av avtalt leie.